กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2566    รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 46
  7 พ.ย. 2566    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 13
  3 ม.ค. 2566    รายงานการประชุม 21
  1 ต.ค. 2562    แผนปฎิบัติลดการใช้พลังงาน 162
  18 ก.ย. 2562    หนังสือรองรับผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 175
  21 ม.ค. 2562    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 175
  17 ธ.ค. 2561    รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 171
  27 ต.ค. 2561    คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 173
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 939050 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน