กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2567    การรายงานผลการดำเนินงานรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) 12
  25 ธ.ค. 2566    การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน 66 - กันยายน 66) 12
  31 ต.ค. 2566    คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 1
  31 ต.ค. 2566    การจัดวางระบบควบคุมภายใน 2
  4 ก.ย. 2566    รายงานผลดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 4
  1 พ.ค. 2566    การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 82
  29 มี.ค. 2566    สรุปผลดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 73
  23 ม.ค. 2566    สรุปผลดำเนินงานโครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ ( กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ) 132
  29 พ.ย. 2565    สรุปผลดำเนินกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 56
  8 มิ.ย. 2565    รายงานผลดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก้ไขปัญหามลพิษภายในหมู่บ้าน 94

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930764 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน