กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนตำบลเทพรักษา

1.1 ด้านกายภาพ

              ประวัติความเป็นมา

              ตำบลเทพรักษา เป็นตำบลซึ่งแยกตัวออกมาจากตำบลดม สืบเนื่องมาจากจำนวนประชากร ที่เพิ่มมากขึ้นตามลักษณะการปกครองท้องที่ หากตำบลใดมีจำนวนประชากรที่มากพอสมควรจะจัดตั้งเป็นหมู่บ้านก็ให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านและหากตำบลใดมีจำนวนหมู่บ้านมากเกินการปกครองและเข้าหลักเกณฑ์ ตามลักษณะการปกครองท้องที่ให้แยกเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่ง ตำบลเทพรักษาเดิมมีนายบุญเรือง อุ้มทรัพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตาพราม ในขณะนั้นได้ดำเนินการขอแยกจากตำบลดมและได้นำชื่อของหมู่บ้าน เทพรักษามาเป็นชื่อตำบลเนื่องจากเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคล

              ปี พ.ศ.2538 ตำบลเทพรักษาได้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการพัฒนา โดยจัดตั้งเป็นตำบล มีนายบุญเรือง อุ้มทรัพย์  กำนันตำบลเทพรักษาเป็นผู้บริหารคนแรก โดยมีหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค และความจำเป็นอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ และเมื่อวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2539 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปีงบประมาณ 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 49 แห่ง 1 ในนั้น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยมีนายบุญเรือง อุ้มทรัพย์ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก

ลักษณะที่ตั้ง

           องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวอำเภอสังขะออกไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

           ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา

           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

           ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์            

ลักษณะภูมิประเทศ

            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เป็นที่ทำนา ป่าโปร่งและป่าเบญจพรรณ  ลักษณะดินเป็น ดินร่วนปนทราย

  ลักษณะภูมิอากาศ                 

            มี 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

ลักษณะของดิน

           ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ

 

         แหล่งน้ำธรรมชาติ

         แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์                                      จำนวน 17 แห่ง

         ลำน้ำ ลำธารสาธารณประโยชน์                                จำนวน 4 แห่ง

         ลำห้วย สาธารณประโยชน์                                       จำนวน 6 แห่ง                 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

         ฝายน้ำล้น                                                         จำนวน 12 แห่ง

         ถังเก็บน้ำฝน คสล. ขนาด 5.00 * 5.00 ป 2.5 ม       จำนวน 35 แห่ง

         ถังเก็บน้ำฝน ขนาด ผ.33                                     จำนวน  2 แห่ง

         ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 20.ลบ.ม.                                จำนวน 11 แห่ง

         ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน                                       จำนวน 13 แห่ง

         ประปาหมู่บ้านแบบบ่อบาดาล                                  จำนวน  51 แห่ง

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ป่าสงวน และเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เกษตรกรยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ป่ามีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า มีลำห้วยสำคัญ 4 สาย ได้แก่ ห้วยเสน ห้วยซำอันซอง ห้วยลึกและห้วยแก้ว

2.  ด้านการเมืองการปกครอง

              2.1 เขตการปกครองพื้นที่/การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

              มีเนื้อที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตรหรือ 52,500 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมทั้งสิ้น 35,320.50 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและใช้ประโยชน์อื่น ๆ

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่  1

บ้านเทพรักษา 

มีนายวิลาศ  แก้วหอม

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2

บ้านกะเลงเวก

มีนายชาย  พรมอุก  

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3

บ้านอามุย

มีนายณัฐพล พลศรี  

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4

บ้านตาไทย

มีนางวาสนา เที่ยงตรง

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5

บ้านชำเบง

มีนายวีรเดช เผ่าทอง   

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6

บ้านลันแต้  

มีนายแสงชัย  สำรวย  

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7

บ้านศาลา  

มีนายจีระศักดิ์  ภูผา  

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8

บ้านตาพราม

มีนายวาน โสภา 

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9

บ้านตาแตรว

มีนายสมบัติ  พลศรี 

ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเทพรักษา

หมู่ที่  10

บ้านทับทิมสยาม 04

มีนายวุฒิชัย ดวงดี 

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  11

บ้านไพรพยัคฆ์

มีนายทีน พิกุลทอง

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  12

บ้านสะเดาพัฒนา

มีนายสุกรี บุญพร้อม

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  13

บ้านลันแต้อุดมสุข

มีนายบันหยัด  เกตศรี

ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

                

                                 2.2  การเลือกตั้ง

                   การเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน รวม 13 คน  นายองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตำบลเทพรักษา ประกอบด้วย

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

1.

นางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ

ตำแหน่ง

นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

2

นายยุทธภู ภูผา

ตำแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเททพรักษา

3.

นายอรรถพล สุบิน

ตำแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

4.

นางรจนา คะเณนอก

ตำแหน่ง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย          

1

นายสมานพันธุ์ บุญนอง

ตำแหน่ง

ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

นายวันชัย สมยิ่ง

ตำแหน่ง

รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

3

นางจำเนียร แรงหาญ

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 1

4

นายอนุสรณ์ ผาสุข

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 2

5

นายกิตติพงษ์ จิตสะอาด

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 3

6

นางสาวบานเย็น หิงงาม

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 4

7

นายสมสุข บุตรนาค

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 6

8

นางจิราพร โสภาผล

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 7

9

นายภิรมย์ คำงาม

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 8

10

นายทินวัฒน์ บุญพร้อม

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 9

11

นายจีรพงษ์ ทุนมี

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 10

12

นายวีรศักดิ์ อุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 11

13

นายสัน มีเหมาะ

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ด้านประชากร

           ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

           ประชากรตำบลเทพรักษามีจำนวน 9,310 ราย แบ่งเป็นชาย 4,682 ราย หญิง 4,628 ราย มีจำนวน 2,553 ครัวเรือน

หมู่ที่/บ้าน

   จำนวนประชากรชาย 

จำนวนประชากรหญิง

รวม

1. บ้านเทพรักษา  

500

473

973

2. บ้านกะเลงเวก

409

429

210

3. บ้านอามุย

140

150

290

4. บ้านตาไท

254

248

502

5. บ้านชำเบง

534

572

1,106

6. บ้านลันแต้

459

466

925

7. บ้านศาลา

501

478

979

8. บ้านตาพราม

410

368 

778

9. บ้านตาแตรว

296

291

587

10. บ้านทับทิมสยาม 04

271

261

532

11. บ้านไพรพยัคฆ์

371

358

729

12. บ้านสะเดาพัฒนา

214

209

423

13. บ้านลันแต้อุดมสุข

323

325

648

รวมทั้งสิ้น

4,682

4,628

9,310

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

หมู่ที่

บ้าน

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

ผู้ป่วยเอดส์

รวมทั้งหมด

1

บ้านเทพรักษา

119

47

-

166

2

บ้านกะเลงเวก

98

38

-

136

3

บ้านอามุย

69

15

-

84

4

บ้านตาไทย

70

18

   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930867 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน