กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรก้าวหน้า ยางพาราแก้จน คนมีคุณภาพ”

Ecotourism,  Advanced Agriculture,  Rubber tree poverty relief,

Happiness Society and Quality of People’s live.

 

                             พันธกิจ (Mission)

                                                             1.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์

                                                 2.  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

                                                 3.  พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

                                                 4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                                                 5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

                                                      ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                                 6.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                                 7.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                    ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒนาดานเศรษฐกิจ
                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัยพยากรและสิ่งแวดล้อม
                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริการจัดการ การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

                                    แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                                 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                1.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
                                                1.2 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อมที่ดี

                                                
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

                                                                 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                2.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอละทั่วถึง
                                                2.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                                                                 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                3.1 พัฒนาส่งสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                                                 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                4.1 พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพขงประชาชน
                                                4.2 ควบคุมและป้องกันโรค
                                                4.3 ดูแลส่งเสริม เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

                                                4.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรม 
 

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                                                                 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                5.1 การดำเนินตามวิถีเกษตรอินทรีย์
                                                5.2 การพัฒนาอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ 
     

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
                                                                 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                6.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน     

                                                
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
                                                                 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                7.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                                                7.2 ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน
                                                                 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
                                                8.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
                                                8.2 ส่งเสริมให้ประชาชนข้าใจบทบาทหน้าที่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
                                               อาเซียนและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930835 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน