กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
    รายละเอียดข่าว :

              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

              บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน  ไตรมาสที่ 4   ประจำปีงบประมาณ 2566

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 930848 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน