กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

 
 

1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

2.ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้มหมาย

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน

5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร

7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ

9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 879853 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน