กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กฏหมายและระเบียบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2560    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 92
  2 ต.ค. 2560    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 88
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 100
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 90
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 88
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 83
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 88
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2535 88
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 82
  2 ต.ค. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 87

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 148686 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน