กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลัดอำเภอสังขะ! เปิดงานอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214


ปลัดอำเภอสังขะ! เปิดงานอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214
เมื่อเวลา 09.00 น. นายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอำเภอสังขะ เป็นประธานพิธีเปิดงานอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีนายอิทธิพล ร่วมพัฒนา นายก อบต.บ้านจารย์ นางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ นายก อบต.เทพรักษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ทั้งสองตำบลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้///////