องค์การบริการส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริการส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์