วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารมื้อเช้า (ปรุงสำเร็จ) เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารมื้อเช้า (ปรุงสำเร็จ) เดือนตุลาค ๒๕๖๕ ตามโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งกันสาดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง