จังหวัดสุรินทร์ อำเภอสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา และส่วนราชการในพื้นที่จัดงานเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ในวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศพด.บ้านชำเบง
 ศพด.บ้านลันแต้
 ศพด.บ้านตาพราม
 ศพด.บ้านตาแตรว
 ศพด.บ้านทับทิมสยาม๐๔
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานสถานะทางการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการชำระภาษี
 ศูนย์เรียนรู้ทับทิมสยาม
 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด อบต.
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
[ 29-05-2558] สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านลันแต้อุดมสุข หมู่ที่ ๑๓... 
[ 29-05-2558] สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑... 
  [ 30-06-2558 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท[[เอกสารแนบ]]
  [ 30-06-2558 ]แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  [ 30-06-2558 ]กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558
  [ 30-06-2558 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2558
  [ 30-06-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 30-06-2558 ]การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุธโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559
 [ 30-06-2558 ]การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558
 [ 30-06-2558 ]การโอนภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญยัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
 [ 30-06-2558 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558
 [ 30-06-2558 ]การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบสำรวจความคิดเห็น
  สิ่งไหนที่เราสามาถช่วยท่านได้ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 ( โทร 0-4455-8840 , โทรสาร 0-4455-8840 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด